ETOS MARBONIAGA: Parhatian Sibola Timbang

Pemimpin Itu adalah Motivator

JAKARTA, BatakIndonesia.com — Di ugari habatahon, bahat do poda na tur paoseang na so ugasan (nirbenda) ni Sijolojolo Tubu tu sundut na mangihut manang tu gomparanna. Deba sian angka i ima pandohan na opat on:

1. Parhatian sibola timbang,
2. Parninggala sibola tali,
3. Pamuro so marumbalang, dohot
4. Pamahan so marbotahi.

Sian poda na tur na opat i, na parjolo i ma na naeng hutaringoti di loloan on. Guritgurit on, marhadomuan do tu barita naung sar nuaeng taringot tu arga ni lompalompaan na ninna deba mansai salin argana. Ndang talupahon dope na masa di Pulo Samosir di ujung ni taon na salpu i, nunga masa muse na songon i di Tano Dairi adui.

BACA:  Yang Amat Terpelajar

Domu tusi, marpasimpang-pasiur angka pandapot i. Adong na mandok nunga tung rarat argana i. Parsahalian ma i. Na asing mandok, tole ma, sahali sahali do hita mangan disi. Dalanta ma i mamparsaulihon deba na tasari i tu angka dongan na di huta sangga mulak hita sian tano parserahan i, ai so ganup ari hita mulak tu huta.

Na naeng huadarhon dison ndang soal arga ni lompalompaan na hohar baritana i, alai taringot tu poda na tur na ditonahon angka Ompunta Sijolojolo Tubu i do na ninna rohangku mansai ringkot ingotonta jala ulahononnta di partingkian on hombar tu ulaonta be. Di na marboniaga manang martigatiga, rupani, mansai tangkas do dipaingot Ompunta Sijolojolo Tubu i hita asa tingkos (fair) marboniaga, na mandok: “Parhation Sibola Timbang.”

Parhatian Sibola Timbang marlapatan parkilo na hot di suhatsuhatna (Pemilik neraca yang pas hasil penimbangannya). Parkilo na so lipe suhatsuhatna i agia ‘sangiris’ manang sallikkit pe.

Tudosan do Parhatian Sibola Timbang i tu saluhut rumang ni parboniagaon manang partigatigaon na tingkos, ndang holan di kilo ni boniagana i. Di arga ni tigatiga rupani, ingkon ma ampit tu rumang ni tigatiga i, isara ni inganan, kualitet, dohot, panamueon tu angka tobo (pelanggan). Unang antong kodena kode timus, alai arga ni tigatigana tudos tu arga ni tigatiga di hotel bintang lima. Ambal jala salin do i. Unang antong arga ni kopina sungkot ro di langit hape kaus kutang ni amanta panggadis kopi i pe nunga sian tingki na robi ndang marnadisussi. Laos so disodar ibana naung jaman revolusi 4.0, gariada 5.0, nuaeng.

Di jaman revolusi industri 4.0 na digoari jaman halisuksung (turbulent era) on, mansai diontom roha do panghobasion jala panamueon na dasip di partigatigaon ni halak Batak (exellent service) asa taeahi rumang ni sombu ni roha ni tobo (customer satisfaction).

BACA:  Serial Kearifan Batak (12): Ugasan Torop

Tarbarita do halak Batak hurang ‘ramah’ di na martigatiga. Ra, somal do tabege barita na manigor muruk sahalak partigatiga na tongon halak Batak holan ala maos diarga panuhor i tigatigana. Ndang apala binoto i masa ala pangantusion na lipe taringot tu halak Batak anak ni raja do, na alani gabe hurang serep ni rohana mangadopi angka panuhor. Hape, sasintongna, lapatan ni pandohan ‘halak Batak anak ni raja’ ingkon do na parajahon dongan, dohot ma angka panuhor nangkin, ndang na manghilala iba raja nang pe pangalaho ndang raja.

Domu tu barita ni lompalompaan na disura salin argana i, ringkot ma nian patar be angka arga ni sipanganon jala patut. Unang ma hira na manjergothon angka panuhor. Hurang suman do dohonon: “Molo naeng roham ndang hona tipu, jolo sungkun argana i!” Rumang ni na manjergothon do i. Unang ma adong hata na mandok parsahalian! I pe rumang ni na manjergothon do i. Di filosofi ni halak Batak adong do pandohan: “Tung so jadi haurahan jolma (tamue) di bagasta.” Inganan partigatigaanta i rekken ni bagasta do i. Alani, ndang jadi haurahan jolma na bongot dohot na ruar sian i.

Tu angka pargonggom di na humaliang Tano Batak dohot Tao Toba nisosohon ma gomos asa diaturhon angka partigatiga di na ginonggomanna. Patar ma sude partigatigaon i, isara ni argana, asa unang sai partuktuhan i di hita, asing ma ianggo na marrenggerengge dohot na hombar tusi, lumobi ma di tingki jaman hapataron (era transparansi) on, asa boi taeahi hamajuon i.

Songon i ma angka parhobas ni huria, isara ni pandita, voorhanger, dohot sintua, sari ma tong di na masa on. Dipaingot jala disosoi ma angka ruasna partigatiga asa une partigatigaonna i. Ai nda rumang ni naung disondangi barita na uli do hita molo denggan partigatigaonta i?

Tauji ma!

Penulis: Albiner Siagian (Sahalak parhalado di HKBP Perumnas Simalingkar; Guru Etos dohot Revolusi Mental na marbisoloit)

Facebook Comments

Default Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *