Parsorion ni Mangga Parapat

Parsorion ni Mangga Parapat

JAKARTA, BatakIndonesia.com — Di sada tingki, hatiha mamolus di Parapat, hudok ma tu supir na maroban hami i asa maradi satongkin. “Giot manuhor mangga!”, ningku. Manigor adong ma dongan panumpang mandok: “Unang tuhor hamu mangga dison. Angka na busuk do manggani. Asom asom muse!”

Nang pe songon i, alai sai margogo ahu, ujungna dipaso supir i do motor i. Saut do hutuhor mangga i. Husangajo ma mamangan mangga i di bagas motor i huhut mangalehon deba tu angka dongan na di bagasan motor i. Adong do arina, sude mangga i tonggi. Ndang adong na busuk. Hohom ma nasida na mandok na busuk dohot na asom nangkin.

Tutu, toho do hea masa molo tatuhor mangga di Parapat adong na asom manang na busuk. Adong partigatiga na manipu, na manggontihon mangga naung tapilliti i dohot mangga na hurang denggan naung diparade hian di bagasan palastik. Alai, hudok ma tu hita ndang pardosdosan i. Porsea do ahu ndang gumodang patigatiga mangga na songon i. Gariada, sabalikna, ummotik do i. Alai, aha ma na masa? Ullomoan do rohanta pahebaheba 2 tu 3 biji mangga na asom manang na busuk di sakilo (10 biji) mangga na tatuhor i, sian na 7 nari na tonggi i. Manaon mangga Parapat i tabahen.

Dung sidung hupangan hami mangga i, husungkun ma nasida na di bagas motor i manang naung piga hali nasida manuhor mangga di Parapat. Diboto hamu do alusna? Agia tung sada ndang adong na mangongkuhon hea manuhorsa. Abagoh! Hape, nasida ma mangorai ahu manuhorsa holan ala barita na roa na hea binege nasida i. Ra, songon i ma barita hajorbuton ni mangga Parapat i marbolak ninna tu ninna. Manodos parsorion ni mangga Parapat i. Sap sude marlapulapu ala barita ninna tu ninna i.

Di sada tingki marborngin ma hami di sada hotel na di dalan kudi ni Parapat i. Topet di jolona i, di bariba ni dalan, adong pigapiga partigatiga mangga. “Hutuhor ma tahe, nanggo apala sakilo panganonnami!” I ma na tubu tu rohangku.

“Horas Inang! Sadia sakilo manggamon? Ai boha tahe tonggitonggi do, ndang busuk?”, ningku ma rupani.

Dialusi ma: “Horas Amang! Ura do amang. Boi do dipillit Amang. Ndang gadison antong molo busuk do! Sai adong do i pigapiga na busuk manang na asom.”

Leleng do hami na manghatai i. Dipatorang inanta i ma parsorion ni mangga Parapat songon na husaritohon di ginjang i. “Gabe dohot do hami mangae ala sarito na so denggan domu tu mangga Parapat on!”

Nuaeng on sar do barita ni sada ruma-makan na didawa manotophon arga na tung salin tu sipanganon na ginadisna. Manigor rarat ma barita i songon surbuon ri tu sandok liat portibi, lumobi ma ala jaman sitalpas halinu on. Hape, mansai godang do partigatiga indahan na hot di arga, na mansai tabo daina, na ampit tu parhepengon ni angka paniondur. Alai, lonong ma baritani ala dua-tolu partigatiga na surang i. Martambatamba ma sitaononna ala tagandai angka na roa i, na mandok ndang ramah, ndang ias, dohot lan na asing. Godangan dawaan i tu partigatiga ni halak hita do.

Hudok ma tu hita, di na marsaing ruma-makan ni halak hita dohot ruma-makan ni halak ian, tudos ma i tu na martinju gaya bebas di atas ring, alai ruma-makan ni halak hita dirahuti tanganna, ala aturan domu tu subang-sude i. Laos dohot ma hita muse mangambai sitaononna na mandok: “Ndang marmusmusmus ho martinju; dagingmu pe tanggurniangon!” Lam manginsombut parsorionna i.

Angka dongan na hinaholongan. Ianggo na pararathon barita habusuhon dohot haasomon ni mangga Parapat, halitohon ni Tao Toba, bohi na hurang minar, soara na hurang lambok, ndang hurang be toropna. Tapingkiri ma, dohot dope hita mangambai i. Nda na manumpahi tu parpidomna do hita disi?

Daripada sai holan na roa i tapahebaheba, nda tagonan ma angka na uli na hea taadopi tabaritahon, isara ni, parruma-makan na tabo sayur ingkau-hauna jala na sabas ihan mas arsikna, parkode kopi na ias kaus kutangna, parlapo-tuak na pas raru ni tuakna, partigatiga mangga na hot kilona, Br Simarmata na uli engkel supingna sangga manjajohon sulim na sian bulu tolang i, turiturian ni Pusuk Buhit na gok misteri i, siak ni bioang Haranggaol na tarbarita i, tonggi ni unte manis Saran Padang na tandi i, tombus ni BPK Tongging na patambar-malem i, pandoit ni ihan Tombur na di Silalahi i, dohot na asing na so habilangan ahu godang ni angka na uli sipahebahebaon i. Di hita do goligolini jala hita do na sari disi!

Tarimangrimangi ma!

Horas, Mejuah-juah, Njua-juah!

Penulis: Albiner Siagian (Sahalak parhalado di HKBP Perumnas Simalingkar; Guru Etos dohot Revolusi Mental na marbisoloit)

BACA:  NA PINADAR

 

Facebook Comments

Default Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *