PINASINGKOLAHON NI PINAHAN LOBU*

PINASINGKOLAHON NI PINAHAN LOBU*

JAKARTA, BatakIndonesia.com — Ra, ndang na madokhu iba molo nidok iba pinasingkolahon ni pinahan lobu. Tutu do na hudok on. Holan on tutu, unang talapati pandohan i letterlet.

Boha dalanna, boi pinahan lobu pasingkolahon iba? Boti hatoranganna. Sian mulai tinanda marsingkola, ndang boi iba lupa tu ‘jasa’ ni pinahan lobu i. Molo mangido uang singkola iba tu natuatua i, ndang sai manigor dipasiat nasida pangidoan i. Sai didok ma: “Jolo ro ma ito tuhor ni pinahanta i.** Manang, jolo adong ma jo itu arga ni pinahanta on gadison!” Hape, sasintongna ndang sai na so adong hepeng di hajutna i lehononna. Alai, dalan nasida do i laho mangalehon parsiajaran tu iba asa unang dirimpu roha raderade sude. Toho do antong, jolo digarar partigatiga do tuhor ni pinahan lobu i asa nigarar uang singkola i.

“Andorang so borhat ho tu parsingkolaanmi, jolo jaljali indahan ni pinahanta i da. Dung i lompa tu parapian i. Dung mulak ho sian singkola, jalo pele pinahanta i da!” Angka parenta on ma na somal jinalo.

Tep ma i, bornginna i ma, dung mulak nasida sian balian. Sungkunsungkun na parjolo ima “Nga dilehon ho pinahanya mangan?” Abagoh! Datung hea didok, nga mangan ho? Di tingki mangapil iba, laho modom nasida, olo do didok: “Jolo paniho ransang ni hurungan ni pinahanta i asa modom ho da!” Sandok, sian taguak babi sahat tu na taguak babi muse, ndang lopus urusan so taringot tu pinahan i.

Na naeng dohononku dison ima hinaringkot ni pinahan lobu i. Molo nilombut anak ni pinahan lobu i sangga marsigulut nasida manganhon indahanna sian palakkana i na alani marusean indahanna i, manigor hona pinsang do iba, na mandok: “Sotung mate dilobongi ho pinahan i. Ndang boi ho singkola ianggo so alani da?” Abagoh jo, muse!

Songon i ma niula sian mulai SD sahat tu SMA. Olo do sipata indahan ni pinahan (gadong dohot bulungna) na nilompa i pinangan, nang pe marsalaon gadong andor i ala rap dirobus dohot bulung gadong i. Mauliate do dohonon ala ‘sehat’ do iba manganhon i bo pe aek na sian lupaklupak i do sipata banahen mangalompa i.

Sahat ma tu na marsingkola di Medan. Molo mulak iba tu huta, ro ma tong parenta i: “Sorohon jo ito manghali gadongta i asa adong indahan ni pinahanta i, da. Adong arina, tongon rambong indungna i. Pas ma annon tulahon anakna i di ujung ni taon on (na nidokna ima masa manggarar uang kuliah).” Tong ndang holang sian jasa ni pinahan i.

Ingkon ongkuhononku do ndang holang pinahan lobu i sian sejara ni parsingkolaanku. Ra, angka dongan pe, torop do na songon iba. Alani, molo tung adong pe sangkap na naeng mangaripashon pinahan lobu i, manat jala sari ma di angka pandohan ala tung mansai marjasa do i di angka dongan. Ndang holan uhuman ni na pasingkolahon gelleng, ingkon botoonta do pinahan lobu i do panahan na ummaradatan sian sandok binatang na manjirir dohot na martugarang di atas tano on, di deba Bangso Batak.

*)Nigandaan hombar tu haporluanna
**)Na ujui, di hamian, sai jolo langku do pinahan lobu i digadis patigatiga asa dilehon tuhorna tu parpinahan i

Penulis: Albiner Siagian (Sahalak parhalado di HKBP Perumnas Simalingkar; Guru Etos dohot Revolusi Mental na marbisoloit)

BACA:  Serial Kearifan Batak (2): Burju na Tolu

Facebook Comments

Default Comments

One thought on “PINASINGKOLAHON NI PINAHAN LOBU*

  1. Mansai menyentuh bah Sarito on. Gabe taringot tong iba si na jolo. Ala tong do ni alaman angka situasi na songoni. Mauliate di amang Prof. Albiner Siagian.
    Sekalian amang. Hea do tong binege istilah – Na Pinagodang ni Gadong. Boi do ra tong explore on ni lae kondisi na mardomu tu son. Dipaima hami ate amang hehehhh…?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *