Serial Kearifan Batak (8): Gadombus

Serial Kearifan Batak (8): Gadombus

JAKARTA, BatakIndonesia.com — Domu tu na mangalangka manang mulaulaon, bahat do umpasa manang pandohan ni halak Batak na paingothon hita asa manat jala sari. Adong do pandohan: “Nilangkahon tu jolo, tinailihon tu pudi!” Pandohan on marlapatan ganup hita mangalangka (mangulahon sada ulaon) jolo tatimbang aha panghorhonna, unang masa “nirimpu parhunihan hape pargadongan, nirimpu parsaulian hape hamagoan”. Di na manghatai adong do pandohan: “Jolo nidilat bibir asa nidok hata.” Lapatanna, jolo manat piningkiran jala sinagi angka hata sidohonon, asa unang paro bada, rimas, lea, manang jea hata naung haruar sian pamanganta i, ala molo dung tarsung haruar ndang tarunsat be i.

Di na mambalanjohon angka haporluan siganup ari pe dipaingot Ompunta Sijolojolo Tubui do hita asa manat jala sari di ari marsogot. Unang rebo-kamis, disi adong disi tukkis. Itus, songon nidok ni parpinse. Lobi sian i, unang umbolon hansinghansing sian tiangna! Molo masa na songon on tu parutangan manang panggadisan ma bagianna.

Tu na manganhon sipanganon, asa unang mokkus jala unang sai mengoloi hagiot ni hisap, adong do pandohan: ‘Unang Mangan di Balian ni Pamangan (Hurum). Pandohan on paingothon hita asa unang pola maradu marutang holan pasombu hisap ni pamangan.

“Tarbarita do halak Batak ‘pangallang’ jala ‘sigogo mangan’. “Tole ma, tanda do i. Sogot sarion sogot!”, ninna sahalak tu donganna, na marlapatan: pasuda hita! Sangga mangan marlompanhon tanggotanggo di sada lapo, rupani, dongan na asing mandok: “Tumagon do mate mangallang sian mate so mangan! Tole, jalo tambu i!” Dung sidung na mangan i, huhut dipahurehure butuhana na lambiahon i, didok ma: “Tombus bah, gabe so binereng be inang bao na mamolus alani butongna.” Adong muse do pandohan, songon on: “Molo Male, Lombang Dia ma Timbungon? Alai Molo dung Butong, Raja ni Bius Dia ma Iba Nuaeng?” Angka pandohan i pataridahon tung sipangallang do halak Batak.

Domu tu na hurang manat di sidabudabuan manang na hurang sari di ari marsogot adong do hata di hata Batak na mansai ampit, ima gadombus. Gadombus marlapatan boros, ndang malo marhalihali. Ndang jadi teba! gariada tahe, itus (steady state: dos na bongot dohot na haruar) pe ndang sanga. Ujungna lam marhesut.

Alani hata gadombus on, gabe huingot parmanganonhu dohot sada halak na mora jong di sada lapo parmanganan di Medan. Ujui, nasi goreng ma na dipangan hami. Hubereng tung mansai jamot ibana na manonduk indahan i tu pamanganna. Tung so adong pitik nanggo sabutir indahan i. Ias piringna i ndang adong na tading indahan i. Di na lao manganhon butir na parpudi, didok ibana songon on: “Mangihuthon na pistar, molo disamehon, sabutir eme mamparbuehon hirahira 60 butir eme/boras. Alani, molo bolong sabutir indahan on tudos ma i na mambolonghon 60 butir indahan. Asing dope lelengni i paimaon. Sahatophatopna ma 3 bulan!”

Laos huingot muse ma sangga rap mangan ahu dohot ompungku na ujui. Molo pitik indahan i tu atas rere hundulan parmanganan i, ingkon jomputon do i jala panganon. “Asa diboto ho itonan, jolo marrenteng lanok di atas tanggurung asa dapot indahan on!”, ninna pasingothon. Parsiajaran na mansai arga ma i asa unang gadombuson.

Nuaeng on, torop do jolma, nang halak Batak, na sumalin gadombusna. Olo do 3 halak do nasida sajabu alai opat karetana (sepeda motorna). Na sahalak agia so 3 manang opat talipon-golomna, maradu so diboto na dia na ‘markiring’ molo adong manalipon ibana. Hape, olo do agia tung sada i ndang na parohon pandaraman, sude pasudahon. Tudos do on tu na mangan di balian ni pamangan manang di balian ni hurum.

Alani, tapasomalsomal ma na hemat, alai unang holit!

Penulis: Albiner Siagian (Sahalak parhalado di HKBP Perumnas Simalingkar; Guru Etos dohot Revolusi Mental na marbisoloit)

BACA:  Obituari: Orang-orang Baik itu Pergi dalam Sunyi

Facebook Comments

Default Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *